top of page

青い揺らぎ

TITLE

自主短編「青い揺らぎ」

STAFF CAST

Director Eiichi Takahashi

Music Yurie Sakai

CAST

Kenta Kiguchi

Saki Misawa

Takashi Matsumoto

Tomoyo Sasaki

Takahiro Ono

Hiroshi Ito

Yojiro Yamaguchi

Seiji Koharu

Yousuke Minokawa

2013.02

bottom of page